Iekšējās kārtības noteikumi

Vispārējie noteikumi:

 1. SIA “Ezīša midziņa” iekšējās kārtības noteikumi ir saistoši visiem Kempinga “Ezīša midziņa”, kas atrodas Ķegumā, Ķeguma prospektā 10, apmeklētājiem.
 2. Iekšējās kārtības noteikumi nosaka kārtību, kādā apmeklētājam tiek sniegti Iznomātāja pakalpojumi, nosaka drošības, higiēnas un citas prasības, kas jāievēro apmeklētājiem, Iznomātāja tiesības, pienākumus un atbildības ierobežojumus.
 3. Noteikumos lietotie termini:
  • Klients – fiziskā vai juridiskā persona, kas apmeklē Kempingu un saņem kādu no Iznomātāja nodrošinātiem pakalpojumiem ;
  • Uzņēmums – SIA Ezīša midziņa.
  • Pakalpojums – Kempinga pakalpojuma nodrošināšana.
 4. Iekšējās kārtības noteikumi ir izstrādāti, lai noregulētu savstarpējās attiecības, nodrošinātu Klientu atpūtu un izvairītos no nepatīkamiem pārpratumiem, traumām un zaudējumiem.
 5. Iekšējie kārtības noteikumus ievēro visi Klienti neatkarīgi no vecuma. Pirms Kempinga apmeklējuma persona uzmanīgi izlasa un iepazīstas ar Iekšējiem kārtības noteikumiem un apņemas ievērot tos pakalpojumu izmantošanas laikā. Iekšējie kārtības noteikumi ir izstrādātas saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
 6. Uzsākot Pakalpojuma izmantošana Klients ar savu darbību apliecina, ka ir iepazinies ar iekšējiem kārtības noteikumiem un apņemas tos ievērot.
 7. Ja Klients cieš zaudējumus vai nodara zaudējumus trešajām personām šo noteikumu neievērošanas dēļ, vai arī ignorējot Uzņēmēja apkalpojošā personāla norādījumus, Uzņēmējs par šādiem zaudējumiem neatbild.
 8. Uzņēmējs, saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzības prasībām, veic sekojošu personas datu apstrādi:
  • veicot videonovērošanu kempinga publiskajā telpās un teritorijā, noziedzīgu nodarījumu novēršanai vai atklāšanai saistībā ar Uzņēmuma īpašuma aizsardzību un personu vitāli svarīgu interešu, tai skaitā dzīvības un veselības, aizsardzībai. Pārzinis – SIA Ezīša midziņa, adrese: Klētnieki, Mālpils novads, LV-2152, kontaktinformācija – +371 29176613; e-pasts ezisamidzina@gmail.com;
  • saņemot personas datus, kas tiek iesniegti viesu anketās, dati tiek apstrādāti ar mērķi nodrošināt Kempinga pakalpojumu, veikt Kempinga uzskaiti, saņemt no Viesiem norēķinus par pakalpojumu izmantošanu, pārskatu un statistikas sagatavošanai.
 9. Klientam ir tiesības iepazīties ar saviem personas datiem, kā arī tā tiesībām pie Pārziņa, kontaktinformācija – ezisamidzina@gmail.com
 10. Konfidencialitātes nodrošināšana: Kempings garantē neizmantot klienta personas datus nekādiem citiem mērķiem, kā vien Kempinga uzskaitei, pārskatiem, statistikai, iekšējām vajadzībām un nenodot tos trešajām personām.

Klientam ir pienākums:

 1. Ievērot Kempinga iekšējās kārtības noteikumus, kā arī būt pieklājīgam pret citiem Klientiem un apkalpojošo personālu.
 2. No 23.00 līdz 8:00 ievērot klusumu kempinga teritorijā, lai netraucētu citu viesu naktsmieru un nepārkāptu.
 3. Atturēties no jebkādas rīcības, kas var apdraudēt paša vai citu personu dzīvību, veselību.
 4. Pildīt apkalpojošā personāla prasības iekšējās kārtības nodrošināšanai.
 5. Informēt apkalpojošo personālu par iekārtu/ inventāra bojājumiem.
 6. Pa kāpnēm pārvietoties lēnām un piesardzīgi.
 7. Vecākiem vai citām par bērnu atbildīgām personām neatstāt bez uzraudzības bērnu, kurš nav sasniedzis 16 gadu vecumu.
 8. Smēķēt tikai norādītā vietā. kempingā atļauts smēķēt tikai ārpus Kempinga telpām, smēķēšanai ierādītajās vietās. Sods par smēķēšanu neatļautā vietā ir noteikts 200 EUR apmērā.
 9. Atlīdzināt Uzņēmumam piederošai mantai radītos zaudējumus.

Klientam ir tiesības:

 1. Vērsties pie apkalpojošā personāla pēc palīdzības sliktas pašsajūtas, traumu un tml. gadījumos, un nekavējoties, lūgt izsaukt kvalificētu medicīnisko personālu.
 2. Iesniegt sūdzību un saņemt uz to atbildi vēstules formāta pastu sūtot uz uzņēmuma biroju “Klētnieki”, Mālpils novads, LV-2152., vai uz e-pastu ezisamidzina@gmail.com vai pa tālruni +371 29176613.

Klients atbild par:

 1. Savā uzraudzībā esošo bērnu drošības un veselības stāvokli. Personām līdz 18 gadu vecumam Kempingā ir jāatrodas vecāku uzraudzībā.
 2. Personīgajām mantām. Iznomātājs neuzņemas atbildību par viesu mantām, kas atstātas bez uzraudzības.

Klientam aizliegts:

 1. Bojāt vai nesaudzīgi izturēties pret Pakalpojuma saņemšanas vietā esošo inventāru, iekārtām un telpām. Par bojājumiem, kas radušies viesa vainas dēļ, Kempings ietur samaksu atbilstoši bojājuma apmēram
 2. Uzvesties agresīvi, neadekvāti, skaļi, aizskart vai citādi traucēt pārējos Klientus un personālu.
 3. Aizliegts traucēt citu viesu mieru ar skaļu vai sabiedrības normām neatbilstošu uzvedību.
 4. Kempingā aizliegts bez iepriekšējas saskaņošanas dedzināt sveces, kā arī atstāt degošas sveces bez uzraudzības. Kempingā aizliegts ienest un uzglabāt ugunsnedrošus priekšmetus un vielas.

Uzņēmumam ir tiesības:

 1. Uzņēmums neuzņemas atbildību par kaitējumiem, zaudējumiem, negadījumos un citu iemeslu rezultātā gūtajām traumām, kas radušās Klienta nevērības, pienācīga uzmanības trūkuma, paviršības vai šo noteikumu neievērošanas rezultātā, t.sk. apkalpojošā personāla norādījumu neievērošanas rezultātā.
 2. Uzņēmums neuzņemas atbildību par kaitējumiem, zaudējumiem, kas radušies Klientam, ja kaitējumu, zaudējumus izraisījusi trešo personu rīcība vai citi apstākļi, par kuriem Uzņēmums nav atbildīga saskaņā ar šiem noteikumiem un normatīvajiem aktiem.
 3. Jebkuram apkalpojošam personālam ir tiesības dot norādījumus Klientiem attiecībā uz šo noteikumu ievērošanu, savukārt Klientiem šie norādījumi ir jāievēro.
 4. Nepieciešamības gadījumā slēgt atsevišķas telpas vai izraidīt no kempinga teritorijas, ja tiek rupji neievēroti iekšējās kārtības noteikumi un citas uzvedības normas.
 5. Kempinga apkalpojošajam personālam ir tiesības atteikt apkalpot klientus, kuri atrodas stiprā alkohola reibumā vai kuru uzvedība ir aizskaroša. Augstākminētajā gadījumā, nauda par rezervētajiem un apmaksātajiem pakalpojumiem netiek atgriezta.